Związek Zawodowy Pracowników Poczty Oddział Opole

Celem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników oraz rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych.

Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej i organizacji politycznych oraz nie podlega ich nadzorowi i kontroli.

Podstawowym zadaniem Związku jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej pracowników a w szczególności:

  • poprawa organizacji oraz warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy;
  • organizowanie porad i pomocy prawnej dla pracowników, w szczególności w sprawach wynikających ze stosunku pracy – w ramach Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nasi członkowie mogą korzystać nieodpłatnie z porad prawnych;
  • działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno-bytowych będących w dyspozycji pracodawcy – nasz przedstawiciel czynnie działa w komisjach udzielających zapomóg, pożyczek i środków socjalnych;
  • udzielanie pomocy materialnej członkom Związków w ramach posiadanych środków – nasi przedstawiciele są wybrani do jej organów;
  • uczestnictwo w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze rzecznika interesów pracowników z prawem zapoznania się z ich materiałami – bierzemy czynny udział w obronie Naszych członków;
  • współpraca z innymi organizacjami związkowców działających w Poczcie Polskiej;
  • podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, koleżeństwa i integracji.
NIE CZEKAJ - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Wystarczy wypełnić deklarację (tutaj dostępna) i wysłać ją na adres:
Związek Zawodowy Pracowników Poczty Oddział Opole, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole