Pracownicza Kasa
Zapomogowo –Pożyczkowa
działająca przy
Poczta Polska S. A.
ul. Krakowska 46
45-076 Opole

STATUT

Pracowniczej  Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo -  pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy.
DZ.U.Nr100 z 1992 r. poz.502.
Uchwalony w Opolu na walnym zebraniu delegatów członków PKZP dnia 08.03.2011 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Pełna nazwa PKZP brzmi:

Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa
Działająca przy Poczta Polska SA
ul. Krakowska 46
45-076 Opole

 • PKZP używa pieczątki podłużnej z nazwą jw.
 • PKZP posiada rachunek bankowy otwierany na wniosek zarządu.
 • Zarząd PKZP wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tym rachunkiem.
 • Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem zatwierdza Zarząd.
 • Nadzór społeczny sprawują organizacje związków zawodowych działających na terenie działania jednostki PP SA w Opolu.
 • PKZP w swej działalności korzysta nieodpłatnej pomocy zakładu pracy, w którym jest utworzony.

Do obowiązków zakładu pracy należy w szczególności :

 • Zapewnienie pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy oraz dostarczanie druków i formularzy,
 • Transport pieniędzy z banku,
 • Prowadzenie księgowości , obsługi kasowej i prawnej,
 • Potrącanie z list płac, listach wypłat zasiłków chorobowych i zasiłków wychowawczych, wkładów miesięcznych i rat pożyczek, przyjmowanie wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych, regularne odprowadzanie sum z tego tytułu na rachunek bankowy PKZP.
 • Informowanie raz w roku członków PKZP  o stanie ich wkładów i zadłużenia,
 • PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny,
 • Za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie do swoich wkładów
 • PKZP nie odpowiada za szkody wynikające z niedopełnienia przez zakład pracy obowiązków o których mowa w pkt.7.

I   ZASADY ORGANIZOWANIA I DZIAŁANIA PKZP

§ 1

Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom   pomocy materialnej ustalonej w statucie.

§ 2

PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek oraz zapomóg w ramach posiadanych środków.

§ 3

 • Członkowie PKZP wpłacają wpisowe w kwocie 20 zł a miesięczny wkład członkowski wynosi min. 25 zł. Emeryci, renciści  i przebywający na świadczeniach przedemerytalnych nie mniej niż 1% pobieranej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego nie mniej niż 10 zł.

 

 • Walne zebranie delegatów PKZP jest upoważnione do zmiany wysokości wpisowego i miesięcznego wkładu członkowskiego.

       § 4

 • Środki pieniężne PKZP, znajdujące się na rachunku bankowym, podlegają procentowaniu w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 • Wkład członkowski oraz pożyczka udzielana członkowi nie są oprocentowane.

  
II   CZŁONKOWIE PKZP

       § 5

Członkiem PKZP może być każdy pracownik, emeryt, rencista przebywający na świadczeniu przedemerytalnym (który po wygaśnięciu umowy o pracę nie wycofa w całości swoich wkładów).

       § 6

 • Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do PKZP.

2.   Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

       § 7

 • Członek PKZP jest zobowiązany:
  • Wpłacić wpisowe.
  • Wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego.
  • Dbać o rozwój PKZP i usprawnienie jej pracy.
  • Ściśle przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów PKZP.
 • Postanowienia ust.1.1 nie dotyczą członków, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego miejsca pracy.

 

                                                                             § 8


Członek PKZP ma prawo:

 • Gromadzić oszczędności w PKZP wg zasad ustalonych w statucie.
 • Korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy stosowanych przez PKZP.
 • W razie zdarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi bezzwrotnej na zasadach stosowanych w PKZP.
 • Brać udział w obradach walnego zebrania członków.
 • Wybierać i być wybieranym do Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej.

                                                                             §  9

Uprawnienia określone w § 8 pkt 1,4,5, członek PKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków.   
Pozostałe uprawnienia członek PKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i sześciu kolejnych
wkładów miesięcznych.

                                                                            § 10

Skreślenie z listy członków PKZP następuje :

 • na pisemne żądanie członka PKZP,
 • w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne.
 • w razie śmierci członka PKZP,
 • na skutek decyzji Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w §7

 

 

                                                           
§11

Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do PKZP po upływie 6 miesięcy od dnia skreślenia – po złożeniu deklaracji i po wpłaceniu wpisowego na zasadach ogólnych (wpłata wkładów członkowskich przez okres 6 miesięcy – nie może być jednorazowa).  

§ 12

Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot  wkładów członkowskich w terminie do 60 dni roboczych od dnia skreślenia z listy członków.

§ 13

Osoby skreślone z listy członków PKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 12 miesięcy do dnia skreślenia. Jeżeli były członek PKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, Zarząd PKZP po zatwierdzeniu bilansu PKZP za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy PKZP, nie podjęte w terminie wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w §33.

§ 14

Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnie co najmniej 150% ich miesięcznego wynagrodzenia netto  mogą wycofać 50 % wkładów pod warunkiem, iż nie mają zadłużenia.

§ 15

 • Emeryci, renciści przebywający na świadczeniach przedemerytalnych mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.
 • W stosunku do członków PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych ,macierzyńskich i wychowawczych można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy.
 • Emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, członkowie PKZP przebywający na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych wpłacający regularnie wkłady miesięczne korzystają z pożyczek na zasadach ogólnych.
 • Wobec członków, którzy nieregularnie spłacają zaciągniętą pożyczkę, przy rozpatrywaniu nowego wniosku o pożyczkę, ostateczną decyzję o wysokości jej przyznania podejmuje Zarząd.

 

III   ORGANY PKZP

§ 16

1.   Organami PKZP są:

 • Walne zebranie członków
 • Zarząd PKZP
 • Komisja Rewizyjna
 •  Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania członków Zarząd     może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala pierwsze zebranie członków PKZP, a gdy tego nie uczyniono – Zarząd.

§ 17

 • Uchwały organów PKZP ustanawiane są większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów), co oznacza, że przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za uchwałą lub przeciw niej.
 • Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyborów.
 • Wybory PKZP odbywają się w sposób jawny lub tajny .Decyzję podejmują członkowie (delegaci) obecni na walnym zebraniu.

 

§ 18

 • Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP trwa nie dłużej niż 4 lata.
 • W trakcie kadencji członek organu PKZP może być odwołany przez walne zebranie z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków.
 • W razie odwołania członka PKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy, przeprowadza się dodatkowe wybory, o ile jest to niezbędne dla prawidłowej pracy tego organu.
 • Zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje walne zebranie członków (delegatów).
 • Członkowie organów PKZP swoje czynności wykonują społecznie.

 

WALNE    ZEBRANIE     CZŁONKÓW  (DELEGATÓW)

                                                                        § 19

 • Walne zebranie członków (delegatów)  może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden  raz w czasie trwania kadencji.  

 

§ 20

 • Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje
  • Zarząd PKZP w razie potrzeby lub na żądanie:
   • Komisji Rewizyjnej ,
   • Jednej trzeciej liczby członków PKZP,
   • Związku Zawodowego,
  • Komisja Rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu.

 

 • Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu. – tak jest w rozporządzeniu

§ 21

Do kompetencji walnego zebrania należy

  • uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian,
  • wybór i odwołanie członków Zarządu PKZP oraz Komisji Rewizyjnej
  • zatwierdzenie sprawozdań i bilansu rocznego,
  • przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej
  • w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie przyczyn ich powstania oraz podejmowania decyzji w sprawach ich pokrycia,
  • podejmowania uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP
  • ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg.

ZARZĄD

§ 22

 • Zarząd PKZP składa się z co najmniej 6 członków.
 • Zarząd PKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera v-ce przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 §  23

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.
 • Do udziału w posiedzeniu Zarządu zaprasza się przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz związków zawodowych z głosem doradczym.

 

§ 24

 • Do kompetencji Zarządu PKZP należy :
  • przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy
  • prowadzenie ewidencji członków PKZP,
  • prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,
  • przyznawanie pożyczek i ustalenie okresów ich spłaty,
  • podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek,
  • przyznawanie bezzwrotnych pożyczek,
  • sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji ,
  • podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
  • zwoływanie walnych zebrań członków (delegatów)
  • składania na walnym zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawienie bilansów  rocznych do zatwierdzenia,
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych
  • reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika  zakładu pracy,
  • ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,
  • współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawienie im raz w roku sprawozdań z działalności PKZP,
  • współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP

                                                            
§ 25

W sprawach dotyczących członkostwa w PKZP, pożyczek i zapomóg bezzwrotnych ze środków   PKZP, decyzje Zarządu są ostateczne.

KOMISJA   REWIZYJNA

§ 26

 • Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków.
 • Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego  i sekretarza.

§ 27

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji   przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu PKZP z głosem doradczym.

§  28

 • Komisja Rewizyjna PKZP jest organem kontrolującym działalność finansową PKZP

      Jej podstawowymi zadaniami są:
- ochrona mienia PKZP,
- kontrola przestrzegania przez Zarząd statutu,
- czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wpłat i wypłat,
- terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości przez zakład pracy.

 • Komisja Rewizyjna składa na walnym zebraniu członków (delegatów) PKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu PKZP.

3.   Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę PKZP co najmniej raz w roku.

§  29

W razie stwierdzenia, że Zarząd PKZP w swej działalności nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków (delegatów) i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu PKZP.

 

 

IV   FUNDUSZE  PKZP

§ 30

 • Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze własne:
  • fundusz oszczędnościowo- pożyczkowy,
  • fundusz zapomogowy
  • fundusz rezerwowy

 

§ 31

 • Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.
 • Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie PKZP, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP.
 • Wkłady członków będących pracownikami potrącane są z ich wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego.
 • Emeryci, renciści i przebywający na świadczeniach przedemerytalnych lub urlopach wychowawczych wpłacają swoje wkłady na rachunek bankowy PKZP.

 

§ 32

 • Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego  wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP , z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych, oprocentowania rachunku bankowego, odsetek zasądzonych przez sąd oraz subwencji i darowizn,
 • Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń członków oraz zwrotu kosztów dojazdów członków organów PKZP oraz odpisu na fundusz zapomogowy.
 • O wysokości odpisu  na fundusz zapomogowy decyduje Zarząd PKZP.
 • Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacane ich właścicielowi w ciągu 2 lat, od przeniesienia na ten fundusz.

      Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność PKZP.

 

§ 33

 • Fundusz zapomogowy powstaje:
  • z odpisów funduszu rezerwowego PKZP,
  • z dobrowolnych wpłat członków.
 • Fundusz zapomogowy przeznaczony jest na udzielania zapomóg członkom PKP w razie szczególnych wydarzeń losowych.

 

§  34

 • Środki pieniężne PKZP przechowuje się na rachunkach bankowych.
 • Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.
 • Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd.
 • Zarząd PKZP jest upoważniony do zakładania lokat terminowych, w przypadku niewykorzystania środków pieniężnych po przyznaniu pożyczek. 

 

V   UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ  I  LIKWIDACJA  ZADŁUŻEŃ PKZP

       §  35

 • PKZP udziela swoim członkom pożyczek długoterminowych.
 • Pożyczek długoterminowych na cele bieżące udziela się na okres do 36 miesięcy.

 

   §  36

 • Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminie i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu.
 • Członkom PKZP będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.
 • Emeryci, renciści, przebywający na świadczeniach przedemerytalnych i urlopach wychowawczych obowiązani są spłacać należne raty na rachunek bankowy PKZP.

 

§  37

 • Wysokość pożyczki długoterminowej nie może przekraczać 3-krotnej wysokości aktualnego, zgromadzonego na indywidualnym koncie, stanu wkładów członka PKZP - maksymalnie 12.000 zł (dwanaście tysięcy zł).
 • Kwotę pożyczki w wysokości 10.000 zł uzyskuje się wówczas gdy wkłady członkowskie zgromadzone na indywidualnym koncie PKZP nie przekraczają kwoty 4.500 zł.
 • Kwotę pożyczki w wysokości 12.000 zł. można uzyskać wówczas gdy wkłady członkowskie zgromadzone na indywidualnym koncie PKZP przekraczają kwotę 4.501 zł.  

      Terminy spłaty  zaciągniętych  pożyczek maksymalnie 36 miesięcy.

 • Decyzję ustalającą górną wysokość udzielonych przez PKZP pożyczek oraz warunki i okresy ich spłacania podejmuje Zarząd PKZP, uwzględniając faktyczne możliwości finansowe PKZP.

 

§ 38

Nowej pożyczki można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej.
Wyjątek stanowią pożyczki uzupełniające, które przyznaje się tylko w uzasadnionych przypadkach.
Pożyczkę uzupełniającą udziela się tylko jeden raz do pożyczki długoterminowej po spłaceniu co najmniej 50% zadłużenia.

§ 39

W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, Zarząd PKZP na wniosek zadłużonego, może odłożyć spłatę pożyczki na okres 6 miesięcy.
Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka PKZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli pożyczki.

§ 40

  • Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie spłat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, a w razie skreślenia z listy członków – zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty.
  • Jeżeli kwota pożyczki przewyższa wysokość wkładów pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany przedstawić poręczenie dwóch członków PKZP (poręczycieli).
  • Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów, z wynagrodzenia za pracę lub z zasiłku chorobowego bądź z zasiłku macierzyńskiego poręczonej pożyczki, w razie niespłacenia jej przez pożyczkobiorcę - na zasadach ustalonych dla pożyczkobiorcy.

 

  § 41

 • Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, zadłużenia nie spłaca lub jego zadłużenie dwukrotnie przewyższa posiadane wkłady członkowskie.

 

§  42

Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż 90 dni od dnia ich złożenia, uwzględniając terminy posiedzeń PKZP.

§  43

 • PKZP może w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielać pożyczek uzupełniających członkom PKZP zadłużonym z tytułu pożyczki długoterminowej.
 • Decyzję w sprawie przyznania pożyczki uzupełniającej podejmuje Zarząd PKZP.
 • Pożyczek uzupełniających udziela się wg następujących zasad:
  • łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki długoterminowej, udzielonej przez PKZP i przysługującej pożyczkobiorcy,
  • warunkiem udzielenia pożyczki uzupełniającej jest poręczenie jej spłaty przez te same osoby, które poręczyły pożyczkę niespłaconą; w razie odmowy lub niemożności uzyskania takiego poręczenia od tych samych osób, z nowo udzielonej podwyższonej pożyczki powinna być potrącona część zadłużenia poprzednio udzielonej pożyczki,
  • udzielanie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia.

§  44

W razie skreślenia z listy członków PKZP, członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.

 

§  45

W razie skreślenia z listy członków PKZP na wniosek członka, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.
Na rachunek tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a pozostałą kwotę dłużnik wpłaca  na wskazany rachunek bankowy PKZP.

§ 46

Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec PKZP zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom.
W razie nie dokonania wpłaty  w wyznaczonym terminie Zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z obciążeniem wkładów solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli .

§  47

 • W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Jeśli zadłużenie przewyższa wkłady zmarłego członka PKZP, wówczas zadłużenie to zostaje umorzone. 
 • Nie ściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

 

§  48

W razie konieczności wniesienia do Sądu sprawy z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu PKZP lub inna upoważniona osoba.

VI   LIKWIDACJA PKZP

§  49

 • W razie likwidacji zakładu pracy , PKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania delegatów.
 • Likwidacja PKZP może nastąpić również w razie spadku liczby członków poniżej 10, jeżeli nie podjęto uchwały o utworzeniu międzyzakładowej PKZP.
 • Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków, wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

 

   §  50

W celu przeprowadzenia likwidacji PKZP walne zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 5 osób.

  §  51

 • Do działalności komisji likwidacyjnej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczące Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej.
 • Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.

 

§  52

 • Decyzję  o likwidacji PKZP, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem 3 miesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości wszystkich członków.

 

§ 53

 • Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały o jej likwidacji , nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.
 • W uzasadnionych wypadkach termin ten może być przedłużony, postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłużej niż o dalsze 2-miesiace , nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.

 

§ 54

Środki funduszu zapomogowego i rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich należy przekazać na cele społeczne.

VII   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 55

 • Księgowość PKZP obejmuje ewidencje wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków.
 • Księgowość PKZP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach głównych (syntetycznych) i szczegółowych (analitycznych), w dziennikach, rejestrach i innych urządzeniach obowiązujących w metodzie księgowości.
 • Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowości.
 • Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 56

 • Księgowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PKZP.
 • Kasy  PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej PKZP ani osoby prowadzące księgowość.

 

§ 57

 • Bilanse PKZP podpisuje Zarząd , księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza do bilansu.
 • Bilans PKZP parafują przedstawiciele Związków Zawodowych.

§  58

We wszystkich sprawach dotyczących PKZP, a nieuregulowanych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 w sprawie PKZP w zakładach pracy ( Dz.U.Nr.100,poz502) oraz niniejszym statucie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 59

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.04.2011 r.