W związku z brakiem realizacji żądań Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przyjętych Uchwałą

nr 1/2016 z dnia 26.01.2016 roku i skierowanych do Zarządu Poczty Polskiej S.A. w piśmie z dnia 

27.01.2016 roku w terminie do dnia 30.03.2016 roku,Komitet Wykonawczy Związku Zawodowego

Pracowników Poczty podją decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego na podstawie Art.7 Ustawy z dnia

23.05.1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U.nr.55 poz.236 z póź.zm. )

                             Komitet Wykonawczy Związku Pracowników Poczty