Wersja PDF

                                               
REGULAMIN
KASY POMOCY SOCJALNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZWIAZKU ZWODOWYM PRACOWNIKÓW POCZY ODDZIAŁ OPOLE

 1.  Kasa Pomocy Socjalnej zwana w skrócie KPS mieści się przy Związku Zawodowym Pracowników Poczty Oddział Opole.

 

 1. Kasa Pomocy Socjalnej obejmuje swą działalnością członków KPS na terenie działania wszystkich Jednostek Poczty Polskiej S.A. Przynależność do KPS jest dobrowolna.
 1. Działalność organizacyjno finansową prowadzi Zarząd Związku Zawodowego Pracowników  Poczty Oddział Opole.

 

 1. O przyjęciu do KPS  decyduje Zarząd Związku  Zawodowego Pracowników Poczty O/Opole.
 1. Celem KPS jest :

 

  • Wypłacanie jednorazowych zasiłków w przypadku śmierci członka KPS i jego najbliższej rodziny/współmałżonek ,ojciec ,matka, teść ,teściowa, dziecko/
  • Wypłacanie członkom KPS przechodzącym na emeryturę, rentę chorobową lub zasiłek przedemerytalny jednorazowych odpraw.
  • Wypłacanie zapomóg w ciężkich losowych przypadkach o ile fundusz na to pozwoli.

   .

 1. Członkiem KPS mogą być pracownicy ,emeryci, renciści ,przebywający na świadczeniach przedemerytalnych, urlopach macierzyńskich opłacających składkę.
 1. Członek KPS odbywający służbę wojskowa zwolniony jest z płacenia składki ,ale zachowuje prawo do świadczeń w czasie pełnienia służby wojskowej.

 

 1. Przynależność do KPS ustępuję:
 • w razie śmierci członka KPS
 • wystąpienia pisemnego z KPS
 • nie opłacenia składki przez okres 3-miesięcy

 
Obowiązki członka KPS:

 • osoba nowo wstępująca wypełnia deklarację członkowską oraz zapoznaje się z Regulaminem KPS.
 • Członek KPS zobowiązany jest do systematycznego opłacania składki, która wynosi 3zł miesięcznie./uchwała 25.09.1997r/
 • Wysokość składki może ulec zmianie wówczas ,gdy będzie dużo wypłat zasiłków.
 • Wpłacona składka nie podlega zwrotowi.

 Członek KPS nabywa prawo:

 • Po 12 miesiącach opłacania składek do zasiłku pośmiertnego,
 • Po 36 miesiącach przynależności do KPS i opłacaniu składek członkowskich – do otrzymania odprawy pieniężnej w przypadku przechodzenia na rentę emeryturę lub świadczenie przedemerytalne
 • Po 3 miesiącach przynależności do KPS i opłacaniu składek członkowskich do otrzymania odprawy pieniężnej w przypadku przejścia na rentę inwalidzką w związku z uznanym wypadkiem w pracy,
 • Po 24 miesiącach przynależności do KPS i opłacaniu składek do przyznania zapomogi losowej,
 • Po przejściu na emeryturę ,rentę lub świadczenie przedemerytalne członek zachowuje ciągłość stażu pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich zgodnie z regulaminem.

Uprawnienia członków KPS i ich rodzin do otrzymania zasiłków pośmiertnych

  • Zasiłek pośmiertny wypłacany jest w przypadku śmierci członka KPS oraz członków jego rodziny po spełnieniu kryteriów/ opłacanie składek KPS/.
  • Członkami w rozumieniu regulaminu KPS są:
   • mąż – żona
   • dzieci własne , dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat ,jeśli się kształcą w szkole jednak nie dłużej niż do 25 roku życia
   • rodzice i teściowie w uwzględnieniem osób z drugich małżeństw rodziców lub teściów oraz rodzice zastępczy sądownie adoptujący dzici.
  • W przypadku śmierci członka KPS prawo do otrzymania zasiłku przysługuje

Temu członkowi rodziny , który zajął się pogrzebem i udowodni to rachunkami lub oświadczy , że pokrył koszty pogrzebu.
4.    Jeżeli zmarły członek KPS – nie miał rodziny – zasiłek zostaje wypłacony
Obcej osobie po sprawdzeniu iż to ona poniosła koszty pogrzebu.

 • W przypadku śmierci członka  rodziny zasiłek otrzymuje członek KPS.

 Wysokość zasiłku:

 • w przypadku śmierci członka KPS            500 zł
 • w przypadku śmierci współmałżonka        300 zł
 • w przypadku śmierci dziecka                     300 zł
 • w przypadku martwo ur. Dziecka             200 zł
 • w przypadku śmierci rodziców, teściów    300 zł
 • odprawa KPS                                               400 zł

 

Wypłata zasiłków:

 1. Ubiegający się o wypłatę zasiłku pośmiertnego członek KPS powinien złożyć pisemny wniosek   z dołączonym aktem zgonu.
 2. Ubiegająca się o wypłatę zasiłku pośmiertnego osoba mąż lub żona w przypadku śmierci członka KPS powinna złożyć pisemny wniosek z dołączonym aktem zgonu, jeżeli o zasiłek występuje osoba obca powinna przedstawić rachunki kosztów pogrzebu.
 3. Wypłatę odprawy KPS  emerytalnej , rentowej , przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym odbywa się po wypełnieniu wniosku i przedstawieniu decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia.
 4. Wypłata doraźnej zapomogi losowej odbywa się po przedstawieniu przez członka swojej sytuacji losowej , a rozpatruje i przyznaje Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Poczty o/Opole.
 5. Obowiązek wypłaty zasiłków  ustaje po upływie 6 miesięcy od daty zgonu.

Administracja:

 • KPS prowadzi Związek Zawodowy Pracowników Poczty o/Opole
 • Gospodarka funduszem KPS oparta jest na corocznie sporządzanym bilansie
 • Odpowiedzialność materialną i organizacyjną za gospodarkę funduszem KPS ponosi  Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Poczty.
 • Organami kontroli gospodarki finansowej KPS jest Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego Pracowników Poczty o/Opole.

Postanowienia końcowe:

W przypadkach szczególnych – nie przewidzianych regulaminie , interpretacji dokonuje Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Poczty Odział Opole.