Wersja PDF

R E G U L A M I N

ODDZIAŁU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POCZTY w O P O L U

Stosownie do zapisów Statutu Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Oddział Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Opolu uchwala Regulamin określający wewnętrzną organizację i kompetencje organów Oddziału Związku.

§ 1

Oddział Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Opolu działa w oparciu o przepisy Statutu Związku Zawodowego Pracowników Poczty oraz uchwały wykonawcze organów krajowych Związku.

§ 2

1. Siedzibą Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty jest 45-076 Opole ul Krakowska 46

2. Terenem działania Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty są jednostki organizacyjne Poczty Polskiej o ogólnokrajowym, Regionalnym, rejonowym i terenowym zasięgu działania.

§ 3

1. Celem Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy członków Oddziału Związku.

2. Zadaniem Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty jest walka o prawa pracownicze oraz interesy zawodowe i socjalne członków Oddziału Związku.

§ 4

Oddział Związku Zawodowego Pracowników Poczty realizuje swoje cele i zadania korzystając z wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych przepisami prawa, a w szczególności przez:

1) społeczny nadzór przestrzegania prawa w zakresie warunków zatrudnienia i świadczenia pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie wynagradzania, świadczeń socjalnych i ochrony zdrowia, a także podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie,

2) dokonywanie analiz kształtowania się płac i innych dochodów w relacji do kosztów utrzymania,

3) udzielanie pomocy prawnej swoim członkom .

§ 5

Do zakresu działania Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec pracodawcy lub pełnomocnika pracodawcy, organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji społecznych,

2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie im pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw dotyczących stosunku pracy,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę lub pełnomocnika pracodawcy obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy,

4) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

5) zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania ze środków funduszu socjalnego,

6) partnerskie współdziałanie z pracodawcą lub pełnomocnikiem pracodawcy oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie,

7) udzielanie pomocy materialnej członkom Oddziału Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb, zgodnie z zasadami uchw222222222alonymi przez Zarząd Oddziału Związku,

8) kierowanie wraz z innymi związkami zawodowymi działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,

9) podejmowanie decyzji o ukaraniu lub skreślenie z listy członka Oddziału Związku,

10) sprawowanie społecznego nadzoru nad Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową ,

11) prowadzenie Kasy Pomocy Socjalnej (zgodnie z regulaminem KPS).

§ 6

Oddział Związku Zawodowego Pracowników Poczty może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego na zasadach określonych dla członków Oddziału Związku, jeśli pracownik zwróci się o taką pomoc.

§ 7

W Oddziale Związku mogą być tworzone Grupy Związkowe, których uprawnienia i zakres działania określa Zarząd Oddziału Związku.

§ 8

1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik po złożeniu pisemnej deklaracji bez względu na wiek, staż pracy, narodowość, przekonania polityczne, wyznania i stanowisko, o ile zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Oddziału Związku.

2. Członkostwo w Związku nabywa się zgodnie ze Statutem, na zasadach dobrowolności, na mocy uchwały Zarządu Oddziału Związku.

3. Oddział Związku może zrzeszać:

1) pracowników Poczty Polskiej,

2) pracowników spółek zależnych,

3) pracowników samodzielnych podmiotów gospodarczych, spółek powstałych lub wyodrębnionych z majątku Poczty Polskiej,

4) emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostek wymienionych w pkt. 1-3 oraz pracowników przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,

5) pracowników, którzy z przyczyn będących po stronie pracodawcy czasowo pozostają bez pracy, o ile prawa członkowskie nabyli będąc pracownikami, o których mowa w ust.3,

4. Uchwała dotycząca odmowy przyjęcia do Związku winna być doręczona zainteresowanemu w formie pisemnej.

5. Od uchwały Oddziału Związku odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do Rady Krajowej Związku w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

§ 9

Członek Związku ma prawo:

1) uczestniczyć w pracach Oddziału Związku, 2) występować z wnioskami do właściwych organów Oddziału Związku w sprawach będących w kompetencjach Oddziału Związku,

3) uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Oddziału Związku, rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby,

4) korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych przez Oddział Związku,

5) korzystać z pomocy prawnej i materialnej Oddziału Związku w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w Oddziale Związku,

6) być na bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Oddziału Związku.

§ 10

Do stażu związkowego zalicza się:

1) okres przynależności do innego Związku Zawodowego zalicza się do stażu związkowego ZZPP, jeżeli przerwa w przynależno- ści związkowej nie trwa dłużej niż 6 miesięcy i o ile członek związku uzupełnił zaległe składki związkowe,

2) okres przebywania na urlopie bezpłatnym, wychowawczym do 3-ech lat pod warunkiem opłacania składek,

3) członkowie związku przechodzący na emeryturę, rentę lub świadczenia przedemerytalne mogą zachować swoje członkostwo na ich wniosek złożony w Oddziale Związku

4) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, jeżeli przed powoła- niem do wojska był członkiem Związku,

5) inne okresy czasu do stażu członkowskiego na wniosek osoby zainteresowanej, uchwałą Zarządu Oddziału Związku.

§ 11

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia, indywidualnie zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenie z listy członków na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny,

3) wykluczenia ze Związku za naruszenie obowiązków członko- wskich określonych w Statucie Związku i Regulaminie Oddziału Związku,

4) zgonu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-3 zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komitetu Wykonawczego Związku w terminie 30 dni.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania zainteresowany pozostaje nadal Pełnoprawnym członkiem Związku.

§ 12

1. Organami Oddziału Związku są:

1) Zebranie Delegatów Oddziału Związku,

2) Zarząd Oddziału Związku,

3) Prezydium Zarządu Oddziału Związku

4) Komisja Rewizyjna Oddziału Związku.

2. Organy Oddziału Związku pochodzą z wyboru. Szczegółowe zasady wyboru organów Oddziału Związku określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Zebranie Delegatów Oddziału Związku.

3. Kadencja organów Oddziału Związku trwa 4 lata. Kadencja Oddziału Związku może być skrócona lub wydłużona Uchwałą Zebrania Delegatów Oddziału Związku .

4. Organy Oddziału Związku działają kolektywnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami.

5. Organy Oddziału Związku mogą podejmować uchwały i decyzje jeżeli w głosowaniu bierze udział więcej niż połowa członków organu podejmującego uchwałę lub decyzję.

6. Oddział Związku podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną Oddziału Związku

7. Członkowie organów Oddziału Związku mogą być odwołani z peł- nionych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypeł- niania swoich obowiązków, naruszania postanowień Regulaminu i Statutu oraz obowiązujących uchwał. Decyzja o odwołaniu członka organów Oddziału Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego. Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Delegatów Oddziału Związku.

8. W przypadku rezygnacji z funkcji przez przewodniczącego Oddziału Związku, za zgodą Zarządu Oddziału Związku funkcję tę do końca kadencji organów Oddziału Związku można powierzyć jego zastępcy. Jeżeli zastępca nie wyrazi na to zgody przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 13

1. Najwyższym organem Oddziału Związku jest Zebranie Delegatów Oddziału Związku.

2. Zebranie Delegatów Oddziału Związku zwołuje Zarząd Oddziału Związku.

3. Zebranie Delegatów Oddziału Związku tworzą delegaci wybierani na grupowych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Oddziału Związku zgodnie z ordynacją wyborczą.

§ 14

1. Zebranie Delegatów Oddziału Związku w szczególności:

1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału Związku i Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku,

2) uchwala Regulamin i zmiany do Regulaminu Oddziału Związku,

3) ustala skład liczbowy Zarządu Oddziału Związku,

4) wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego Oddziału Związku, Zarząd Oddziału Związku oraz Komisję Rewizyjną Oddziału Związku zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą,

5) określa główne zasady gospodarki finansowej i majątkowej,

6) uchwala wysokość składki członkowskiej,

7) ustala strukturę organizacyjną Oddziału Związku,

8) decyduje o rozwiązaniu Oddziału Związku,

9) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku udziela lub odmawia Zarządowi Związku absolutorium,

11) uchwala ordynację wyborczą.

2. W głosowaniu nad absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Oddziału Związku.

§ 15

1. Zarząd Oddziału Związku kieruje bieżącą działalnością Oddziału Związku, a w szczególności:

1) realizuje uchwały zebrania Delegatów,

2) współdziała na zasadzie partnerstwa z pracodawcą lub pełnomocnikiem pracodawcy we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy oraz bytu członków Oddziału Związku,

3) zwołuje Zebranie Delegatów Oddziału Związku i ustala zasady wyboru delegatów,

4) zarządza majątkiem Oddziału Związku,

5) podejmuje uchwały i decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

6) uchwala wysokość zasiłków statutowych,

7) przedstawia propozycję zmian do Regulaminu Oddziału Związku,

8) podejmuje decyzje o ukaraniu lub skreśleniu z listy członka Związku,

9) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Związku w liczbie określonej w uchwale Rady Krajowej Związku,

10) wybiera przedstawicieli do Rady Krajowej Związku zgodnie z art. 17 ust. 7 Statutu.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Związku zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

3. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału Związku działalnością może kierować Prezydium Zarządu Oddziału Związku, wybrane z członków Zarządu Oddziału Związku.

4. Pracami Zarządu Oddziału Związku i jego Prezydium kieruje przewodniczący Oddziału Związku.

5. Przewodniczący Oddziału Związku reprezentuje Oddział na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Oddziału Związku. Podczas nieobecności przewodniczącego jego funkcję obejmuje zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek Zarządu.

6. Prezydium Zarządu Oddziału Związku podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Regulaminem organu Oddziału Związku, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału Związku,

2) rozpatruje wnioski dotyczące spraw pracowniczych,

3) przyznaje zasiłki statutowe oraz udziela pomocy finansowej członkom Oddziału Związku,

4) przyjmuje nowych członków Oddziału Związku,

5) podejmuje decyzje w sprawach wniosków pracodawcy dotyczących wypowiedzenia, zmiany lub rozwiązanie stosunku pracy, odwołania od kar porządkowych i innych spraw pracowniczych,

6) zajmuje stanowisko w innych sprawach występujących pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału Związku.

7. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku jest organem kontrolnym Oddziału Związku, składa się z członków wybranych przez Zebranie Delegatów Oddziału Związku, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów Statutu i Regulaminów wydanych na jego podstawie oraz realizacji Uchwał Organów Związku,

2) opiniowanie projektów preliminarzy i sprawozdań finansowych Oddziału Związku,

3) kontrola gospodarki majątkowej Oddziału Związku i zgodności gospodarki finansowej z preliminarzem.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w zależności od potrzeb.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Oddziału Związku.

5. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ustępującym organom Oddziału Związku.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Oddziału Związku.

§ 17

1. Członkowie Oddziału Związku zobowiązani są do systematy- cznego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Zebranie Delegatów Oddziału Związku.

2. Składki członków Oddziału Związku będą pobierane z wynagrodzeń i przekazywane na samodzielny rachunek bankowy Oddziału Związku Zawodowego z przeznacze- niem na działalność statutową.

3. Wysokość składki miesięcznej ustala się 1 % wynagrodzenia zasadniczego od członka Związku będącego pracownikiem.

4. Wysokość składki członkowskiej od emerytów, rencistów i praco- wników przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz zasiłkach wychowawczych i innych, ustala się na O,5% świadczenia netto miesięcznie. Emeryci po ukończeniu 70 lat życia 1 zł rocznie

5. Oddział Związku zobowiązany jest do odprowadzania odpisów ze składek członkowskich od pracowników, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Krajową Związku na konto bankowe Związku Zawodowego Pracowników Poczty .

§ 18

1. Majątek Oddziału Związku służy realizacji i finansowaniu działalno- ści statutowej Oddziału Związku.

2. Działalność Oddziału Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

3. Sprawozdania Oddziału Związku z wykonania budżetu zatwierdza zebranie Delegatów Oddziału Związku.

4. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Oddziału Związku odpowiedzialność ponosi Zarząd Oddziału Związku.

§ 19

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych Oddziału Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału Związku w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

2. Zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Oddziału Związku wymaga działania łącznego dwóch osób upoważnionych Uchwałą właściwego Organu Oddziału Związku.

3. Majątek z żadnego z Oddziałów Związku nie może być podstawą egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązań innego Oddziału Związku lub struktury Krajowej Związku.