Związek Zawodowy Pracowników Poczty Oddział Opole

Celem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników oraz rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych.

Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej i organizacji politycznych oraz nie podlega ich nadzorowi i kontroli.

Podstawowym zadaniem Związku jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej pracowników a w szczególności:

 • poprawa organizacji oraz warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy;
 • organizowanie porad i pomocy prawnej dla pracowników, w szczególności w sprawach wynikających ze stosunku pracy – w ramach Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nasi członkowie mogą korzystać nieodpłatnie z porad prawnych;
 • działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno-bytowych będących w dyspozycji pracodawcy – nasz przedstawiciel czynnie działa w komisjach udzielających zapomóg, pożyczek i środków socjalnych;
 • udzielanie pomocy materialnej członkom Związków w ramach posiadanych środków – nasi przedstawiciele są wybrani do jej organów;
 • uczestnictwo w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze rzecznika interesów pracowników z prawem zapoznania się z ich materiałami – bierzemy czynny udział w obronie Naszych członków;
 • współpraca z innymi organizacjami związkowców działających w Poczcie Polskiej;
 • podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, koleżeństwa i integracji.
NIE CZEKAJ - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Wystarczy wypełnić deklarację (dostępna obok) i wysłać ją na adres:
Związek Zawodowy Pracowników Poczty Oddział Opole, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Warto wiedzieć:

 • Członkowstwo w Związku nabywa się po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Związku.
 • Związek reprezentuje prawa i interesy Swoich członków, a w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.
 • Członek Związku nie ponosi ujemnych następstw z powodu przynależności do Związku oraz pełnienia w nim funkcji z wyboru. Pracownicy pełniący w Związku funkcję z wyboru podlegają ochronie prawnej przewidzianej w Kodeksie Pracy i Ustawie o związkach Zawodowych.
 • Każdy członek Związku wnosi miesięcznie składkę w wysokości 1% od wymiaru zasadniczego wynagrodzenia.

 

NIE BĄDŹ SAM, PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS, W GRUPIE ZAWSZE RAŹNIEJ.