Załącznik do uchwały z dnia 04 kwietnia 2006 roku
o uchwaleniu Statutu Związku Zawodowego Pracowników Poczty

 

STATUT
Związku Zawodowego Pracowników Poczty

 

Rozdział I
Postanowienie ogólne

Art. 1

 1. Związek Zawodowy Pracowników Poczty, zwany dalej „Związkiem”, jest organizacją dobrowolną i samorządną.
 2. Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz partii politycznych i innych organizacji.

Art. 2

 1. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa
 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Związek działa w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska. Związek może również działać u innych pracodawców świadczących usługi pocztowe oraz
  u pracodawców współpracujących z pracodawcą świadczącym usługi pocztowe
 4. W sprawach indywidualnych stosunków pracy Związek reprezentuje prawa i interesy swoich członków, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników i inne osoby, którym przysługuje prawo przynależności do Związku

Art. 3

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Do reprezentowania struktury krajowej Związku upoważnienie są:
 3. przewodniczący Związku,
 4. inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez przewodniczącego Związku.
 5. Osobowość prawna posiadają oddziały Związku wpisane do rejestru jednostek organizacyjnych Związku, o którym mowa w art.14 ust.4
 6. Do reprezentowania oddziału Związku upoważnieni są:
 7. przewodniczący oddziału Związku,
 8. inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez przewodniczącego oddziału Związku.

Art. 4

 1. Związek może posiadać odznaki organizacyjne.
 2. Rodzaje i wzory odznak, o których mowa w ust. 1, określa Rada Krajowa Związku

 

Art. 5

 1. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.
 2. Związek może współpracować z innymi organizacjami.

Rozdział II
Cel i zadania Związku

Art. 6

 1. Celem Związku są godne warunki życia i pracy członków Związku.
 2. Zadaniem Związku jest walka o prawa i godność oraz interesy zawodowe i socjalne członków Zarządu

Art. 7
Związek realizuje swój cel i swoje zadanie korzystając z wszelkich uprawnień związków zawodowych określonych przepisami prawa, zwłaszcza przysługujących zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, a w szczególności przez:

 1. Społeczny nadzór przestrzegania prawa w zakresie warunków zatrudnienia i świadczenia pracy, również w zakresie jej bezpieczeństwa i higieny, oraz w zakresie wynagradzania, świadczeń socjalnych i ochrony zdrowia, a także podejmowania działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie,
 2. Dokonywania analiz kształtowania się płac i innych dochodów w relacji do kosztów utrzymania,
 3. Inicjowanie, negocjowanie, zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień i umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych,
 4. Negocjowanie i uzgadnianie ustalonych u pracodawców regulaminów oraz innych aktów – w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych
 5. Zajmowania stanowisk w sprawach, o których mowa w art.2 ust.4,
 6. Udzielanie pomocy prawnej członkom Zarządu

Art. 8

 1. W obronie prawa do pracy, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych Związek może wszczynać i prowadzić spory zbiorowe, organizować strajki lub inne formy protestu.
 2. Szczegółowa procedurę udziału Związku w rozwiązywaniu sporów zbiorowych i korzystania przez Związek z prawa do organizowania strajków oraz innych form protestu określa Rada Krajowa Związku w drodze regulaminu

 

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
Art. 9

 1. Członkiem Związku może być pracownik państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, innego pracodawcy świadczącego usługi pocztowe lub współpracującego z pracodawcą świadczącym usługi pocztowe
 2. Członkiem Związku może być również osoba wykonująca – na rzecz pracodawcy, o którym mowa w ust.1 – pracę na podstawie mowy o prace nakładczą, umowy agencyjne lub umowy o podobnym charakterze
 3. Członkami Związku może być również emeryt oraz rencista – jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę świadczył pracę na rzecz pracodawcy, o którym mowa w ust. 1
 4. Komitet Wykonawczy Związku może ustalić inne , niż wynikające z ust. 3, przypadki utrzymania członkostwa w Związku dotyczące osób, które nabyły to członkostwo w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, o którym mowa w ust.1
 5. Przyjęcie do Związku następuję decyzją właściwego organu odpowiedniego oddziału Związku – po złożeniu deklaracji członkowskiej. W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej przez osobę uprawnioną do nabycia członkostwa wykonująca pracę na rzecz pracodawcy nie objętego zakresem działania żadnego oddziału Związku decyzję o przyjęciu do Związku podejmuje Komitet Wykonawczy Związku.
 6. Wystąpienie ze Związku następuje po złożeniu na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Związku.
 7. Szczegółowe zasady i tryb nabywania i utraty członkostwa w Związku oraz zasady i tryb postępowania w razie zmiany skutkującej koniecznością przejścia członka Związku do oddziału Związku innego niż dotychczasowy określa rada Krajowa Związku w drodze regulaminu.

Art. 10

 1. Członek Związku ma prawo:
 2. Uczestniczyć w pracach Związku,
 3. Występować z wnioskiem do właściwych władz Związku w sprawach będących w kompetencjach Związku,
 4. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach w Związku, rozpatrujących sprawę dotyczącą osobiście jego osoby,
 5. Korzystać z obrony swych praw i interesów pracowniczych przez Związek,
 6. Korzystać z pomocy prawnej i materialnej Związku w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w Związku,
 7. Być na bieżąco i na żądanie informowanym o działaniach Związku.
 8. Każdy członek Związku ma prawo do udziału w wyborach w Związku – na zasadach określonych w regulaminach wydawanych i uchwałach podjętych przez organy Związku lub organy odpowiednich oddziałów Związku.

Art. 11
Członek Związku ma obowiązek przestrzegać przepisy Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie oraz postanowienia zawarte w uchwałach organów Związku i organów odpowiedniego oddziału Związku.

Art. 12
Członek Związku, który nie wykonuje obowiązków określonych w art. 11, może zostać ukarany upomnieniem lub skreślony z listy członków Związku.


Art. 13

 1. Decyzję o ukaraniu członka Związku lub skreśleniu z listy członków Związku podejmuje właściwy organ odpowiedniego oddziału Związku.
 2. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przysługuje prawo odwołania się do Komitetu Wykonawczego Związku.
 3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust.1, wstrzymuje skutki tej decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania.
 4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust.1-3 określa Rada krajowa Związku w drodze regulaminu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Związku

Art. 14

 1. Strukturę krajową Związku tworzą oddziały Związku.
 2. Oddział Związku jest jednostkową organizacją Związku posiadająca osobowość prawną
 3. Oddział Związku uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu go do rejestru, o którym mowa w ust.4, z dniem ujawnienia jego danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Przewodniczący Związku prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Związku o którym mowa w ust.2
 5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust.4, jest dokonywany na podstawie uchwały Komitetu Wykonawczego Związku podjętej na pisemny wniosek właściwych organów odpowiednich oddziałów Związku lub właściwego organu odpowiedniego oddziału Związku albo komitet założycielki oddziału Związku
 6. Uchwała, o której mowa w ust. , określa nazwę i siedzibę oraz zakres działania właściwy dla oddziału Związku, którego dotyczy wpis do rejestru dokonywany na jej  podstawie.
 7. Połączenie albo podział jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w ust.2, może nastąpić z inicjatywy lub za zgodą Komitetu Wykonawczego Związku.
 8. Wykreślenie jednostki organizacyjnej z rejestru, o którym mowa w ust.4, może nastąpić po zakończeniu likwidacji tej jednostki organizacyjnej.
 9.  Rada Krajowa Związku określa – w drodze regulaminu – szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4, a także sposób postępowania w razie łączenia, podziału albo likwidacji jednostek organizacyjnych wpisanych do tego rejestru.

Art. 15
Organami Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Związku
 2. Rada Krajowa Związku
 3. Komitet Wykonawczy Związku
 4. Komisja Rewizyjna Związku

Art. 16

 1. Krajowy Zjazd Związku jest najważniejszym organem Związku, do kompetencji którego należą w szczególności:
 2. Uchwalanie, większością co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu, Statut albo zmian Statutu
 3. Uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku
 4. Wybór przewodniczącego Związku oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku
 5. Określanie liczby oraz wybór wiceprzewodniczącego Związku i członków Komisji Rewizyjnej Związku,
 6. Określanie liczby oraz wybór członków Komitetu Wykonawczego Związku spośród członków Rady Krajowej Związku, o których mowa w art. 17  ust. 6 pkt. 2,
 7. Uchwalanie regulaminów wyborczych dla wyborców, o których mowa w pkt. 3-5,
 8. Udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku.
 9. Delegatów na Krajowy Zjazd Związku wybierają – w liczbie określonych uchwałą Rady Krajowej Związku – właściwe organy oddziałów Związku.
 10. Posiedzenie Krajowego Zjazdu Związku zwołuje Rada Krajowa Związku w miarę potrzeb.

Art. 17

 1. Rada Krajowa Związku jest naczelnym, stanowiącym organem Związku, kierującym działalnością Związku w okresach między Krajowymi Zjazdami Związku.
 2. Rada Krajowa Związku jest organem wykonującym obowiązki i korzystającym z uprawnień jakie przepisy prawa określają dla zarządu zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
 3. Do kompetencji Rady Krajowej Związku należy podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących w szczególności:
 4. Układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień i umów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych,
 5. Ustalanych u pracodawców regulaminów oraz innych aktów – w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych
 6. Sporów zbiorowych oraz strajków lub innych form protestu
 7. Przynależność Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń o organizacji związkowych
 8. Obowiązków oddziałów Związku w zakresie statystki organizacyjnej Związku,
 9.  Planów i sprawozdań finansowych Związku,
 10. Interpretacji treści przepisów Statutu

oraz uchwalania regulaminów i podejmowania uchwał w innych sprawach określonych przepisami Statutu, a także realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Związku oraz rozpatrywania wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Związku

 1. Rada Krajowa Związku sprawuje nadzór nad Komitetem Wykonawczym Związku i jego prezydium
 2. Rada krajowa Związku w razie wygaśnięcia – przed upływem kadencji – mandatu w drodze wyboru, pełnienie tej funkcji innemu członkowi Rady Krajowej Związku.
 3. W skład Rady Krajowej Związku wchodzą:
 4. Przewodniczący Związku i wiceprzewodniczący Związku
 5. Przedstawiciele każdego oddziału Związku wybrani przez właściwy organ tego oddziału spośród jego delegatów na Krajowy Zjazd Związku
 6. W oddziale Związku zrzeszającym do 500 członków Związku dokonuje się wyboru jednego przedstawiciela do rady Krajowej Związku, a w oddziale zrzeszającym więcej niż 500 członków Związku dokonuje się wyboru dwóch przedstawicieli do Rady Krajowej Związku.
 7. Rada Krajowa Związku zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
 8. Posiedzenie rady Krajowej Związku zwołuje Komitet Wykonawczy Związku.

Art. 18

 1. Komitet Wykonawczy Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, kierującym działalnością Związku w okresach posiedzenia Rady Krajowej Związku
 2. Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Związku należy podejmowanie uchwał i decyzji we wszelkich sprawach, z wyłączeniem zastrzeżonych przepisami Statutu dla innych organów Związku, a także realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Związku i rady Krajowej Związku oraz rozpatrywania wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Związku
 3. Pracami Komitetu Wykonawczego Związku kieruje jego prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczącego Związku i wiceprzewodniczącego Związku.
 4. Komitet Wykonawczy Związku zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

Art. 19

 1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
 3. Kontrola przestrzegania przepisów Statutu i regulaminów wydawanych na jego podstawię oraz realizacji uchwał organów Związku,
 4. Opiniowanie projektów preliminarzy i sprawozdań finansowych Związku
 5. Kontrola gospodarki majątkowej w Związku i zgodności gospodarki finansowej z preliminarzem.

3.Komisja rewizyjna Związku może powoływać , spośród swoich członków – do określonych czynności kontrolnych – zespoły kontrolne w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
4. Komisja Rewizyjna Związku:

 1. poinformuje Radę Krajową Związku lub Komitet Wykonawczy Związku o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz przedstawia tym organom wnioski i zalecenia wynikające z tych kontroli,
 2. składa sprawozdanie ze swojej pracy Krajowemu Zjazdowi Związku
 3. Rada krajowa Związku, określa – w drodze regulaminu – właściwość Komisji Rewizyjnej Związku w zakresie kontroli oddziałów Związku oraz zasady jej współpracy z Zespołami Kontrolno-Rewizyjnymi Oddziałów Związku.
 4. Rada Krajowa Związku w razie wygaśnięcia – przed upływem kadencji – mandatu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku powierz, w drodze wyboru, pełnienie tej funkcji innemu członkowi Komisji Rewizyjnej Związku lub rady Krajowej związku.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą wchodzić członkowie Komitetu Wykonawczego Związku.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku zwołuje jej przewodniczący.

Art. 20

 1. W oddziałach Związku organami są:
 2. Zebranie Delegatów Oddziału Związku,
 3. Zarząd Oddziału Związku
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału Związku
 5.  Zebrania Delegatów Oddziału Związku określa – w drodze regulaminu – wewnętrzną organizację tego oddziału Związku, w tym kompetencje i liczebność jego pozostałych organów oraz sposób ustalania ich składu, a także zasady i tryb postępowania w sprawach objętych zakresem jego działania, nie uregulowanych Statutem lub uchwałami podjętymi przez oralny Związku.
 6. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, może stanowić, że organem w oddziale Związku jest również Prezydium Zarządu Oddziału Związku.
 7. W oddziale Związku zrzeszającym mniej niż 50 członków Związku kompetencje Zebrania Delegatów Oddziału Związku wykonuje Zebranie Ogólne Członków Związku.
 8. Zebrania Delegatów Oddziału Związku albo Zebranie Ogolone Członków Związku zwołuje Zarząd Oddziału Związku w drodze uchwały.
 9. Uchwała w sprawie zwołania Zebrania Delegatów Oddziału Związku określa liczbę przedstawicieli członków Związku wybieranych do jej składu i sposób ich wyboru.

Rozdział V
Zasady działania Związku

Art. 21

 1. Kadencja organów Związku i organów oddziałów Związku trwa cztery lata
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować uchwały i decyzje jeżeli w głosowaniu bierze udział więcej niż polowa członków organu podejmującego uchwałę lub decyzję
 3. Jeżeli Status lub wydany na podstawie Statutu regulamin nie stanowi inaczej organy, o których mowa w ust.1, podejmują uchwały i decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Wybory członków organów, o których mowa w ust.1, a także wybory na funkcje w Związku są tajne, a liczba kandydatów w tych wyborach nie może podlegać ograniczeniu.
 5. Wybór skuteczny, jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a glosy ważne oddało więcej niż połowa członków organu dokonującego wyboru.
 6. Mandat obsadzony w drodze wyboru wygasa w razie śmierci mandatariusza, rezygnacji z mandatu, utraty członkostwa Związku albo odwołania.
 7. ………………………………………. lub z funkcji w Związku głosów, w głosowaniu tajnym przez organ, który dokonał wyboru.

Art. 22

 1. Do kompetencji oddziału Związku należy reprezentowanie praw i interesów zrzeszonych w tym oddziale członków Związku w sprawach indywidualnych stosunków pracy.
 2. Przewodniczący odpowiedniego oddziału Związku może postanowić – na wniosek pracownika nie będącego członkiem Związku – o podjęciu się przez ten oddział obrony jego praw i interesów.
 3. Sposób postepowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa właściwy organ oddziału Związku.
 4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, struktura krajowego Związku może podejmować działania na wniosek lub za zgodą przewodniczącego odpowiedniego oddziału Związku.
 5. Do kompetencji Oddziału Związku należy, również zgodnie z zakresem działania właściwego dla tego oddziału Związku – z wyłączeniem spraw będących w kompetencji struktury krajowej Związku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 – reprezentowanie interesów zbiorowych pracowników i innych osób, którym przysługuje prawo przynależności do Związku.

Art. 23

 1. Do kompetencji struktury krajowej Związku należy reprezentowanie – w zakresie praw i interesów zbiorowych  - praw i interesów ogółu pracowników i innych osób, którym przysługuje prawo przynależności do Związku.
 2. Sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa Rada Krajowa Związku w drodze uchwały.

Rozdział VI
Majątek

Art. 24

 1. Związek i każdy z oddziałów Związku posiada własny majątek.
 2. Majątek, o którym mowa w ust. 1, jest źródłem finansowania działalności odpowiednio struktury krajowej Związku i oddziałów Związku
 3. Majątek oddziału Związku zasilany jest wpływami ze składek członkowskich wpłacanych przez członków Związku zrzeszonych w tym oddziale Związku.
 4. Majątek struktury Związku zasilają odpisy od składek członkowskich zbieranych przez oddziału Związku.
 5. Rada Krajowa Związku ustala w drodze uchwały:
 6. Zasady i tryb poboru składki członkowskiej od członków Związku
 7. Minimalna wysokość składki członkowskiej
 8. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 4, a także zasady itryb przekazywania tego odpisu na rachunek bankowy Związku.
 9. Wysokość składki członkowskiej ustala samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2, każdy oddział Związku, w drodze uchwały właściwego organu.

 

Art. 25

 1. Właściwe organy oddziału Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w sprawie pieniężnej lub rzeczowej pomocy członków Związku zrzeszonych w tym oddziale – określając również formy organizacyjnej, w jakich taka pomoc może być udzielana.
 2. W razie uzależnienia prawa do świadczenia, o którym mowa w ust.1, od stażu związkowego decyzje dotyczące zaliczenia do stażu związkowego okresów innych niż okres członkostwa w Związku podejmuje właściwy organ oddziału Związku.

Art. 26

 1. Czynności przekraczające zarząd zwykły majątkiem struktury krajowej Związku lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego w imieniu tej struktury wymaga zgody Komitetu Wykonawczego Związku wyrażonej w formie uchwały.
 2. Zaciągnięte zobowiązania w imieniu struktury krajowej Związku wymaga działania łącznego dwóch osób upoważnionych uchwała Komitetu Wykonawczego Związku.
 3. Czynności przekraczające zarząd zwykły majątkiem oddziału Związku lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego w imieniu oddziału Związku wymaga zgody właściwego organu Oddziału Związku wyrażonej w formie uchwały.
 4. Zaciągnięcie zobowiązania w imieniu oddziału Związku wymaga działania łącznego dwóch osób upoważnionych uchwałą właściwego organu Oddziału Związku.
 5. Majątek struktury krajowej Związku nie może być podstawą egzekucji roszczeń z tytułu zobowiązania któregokolwiek z oddziału Związku.
 6. Majątek żadnego z oddziałów Związku nie może być podstawa egzekucji i roszczeń z tytułu zobowiązania innego oddziału Związku lub struktury krajowej Związku.

 

Art. 27

 1. Rada Krajowego Związku może podjąć decyzje o utworzeniu Funduszu Strajkowego Związku określając- w drodze regulaminu- zasady jego zasilania i wykorzystywania.
 2. Każdy oddział Związku może utworzyć własny fundusz strajkowy określając – w drodze regulaminu – zasady jego zasilania i wykorzystywania.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 28

 1. Krajowy Zjazd Związku jest uprawniony do rozwiązania Związku oraz określenia zasad i trybu likwidacji jego majątku.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku jest Ważna, jeżeli za jej przyjęciem głosowało co najmniej 3/5 łącznej liczy delegatów na Krajowy Zjazd Związku.
 3. Czynności związanych z likwidacją majątku Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Związku.
 4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust.3, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.
 5. W przypadku rozwiązania Związku oddziały Związku mogą przekształcić się w samodzielne organizacje związkowe.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust.5, majątek oddziału Związku, jego należności i zobowiązania przejmuje organizacja związkowa powstała w wyniku przekształcenia się tego oddziału Związku.

 

 

Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

Art. 28

 1. W okresie do rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Krajowego Zjazdu Związku obowiązki Rady Krajowej Związku oraz Komitetu Wykonawczego Związku wykonuje Komitet Założycielski Związku, a obowiązki przewodniczącego Związku wykonuje przewodniczący Komitetu Założycielskiego Związku.
 2. Komitet Założycielski Związku zwoła pierwsze posiedzenie Krajowego Zjazdu Związku nie później niż na dzień 31 grudnia 2006 roku.